ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

A jelen ÁSZF tartalmazza a www.probanyelvvizsga.hu és a vip.probanyelvvizsga.hu  (továbbiakban felnőttképző intézmény) használatának feltételeit az alábbiak szerint:

A Felnőttképző intézmény címe:

helikonstudio.hu

A felnőttképző intézmény üzemeltetőjének (továbbiakban Szolgáltató) adatai:

Cégnév: Helikon Stúdió Szolgáltató és Kereskedelmi Betéti társaság
Székhely címe: 8360 Keszthely, Deák F. u. 28.
Cégjegyzékszám: 20 06 038130
Nyilvántartást vezető cégbíróság: Zalaegerszegi Törvényszék Cégbírósága
Statisztikai számjel: 21919697 8559 117 20
Adószám: 21919697-1-20
Bankszámlaszám : 10404955-50526780-72541006

Ügyfélszolgálat/ felnőttképző intézmény adatai:

Cím: 8360 Keszthely, Deák F. u. 28.
Telefon: 06-83/313-904; 06-20/921-4974 (normál díjszabású)
E-mail: info@helikonstudio.hu
Nyitva tartása: H-CS 09:00-16:30; P: 09:00-13:00

Felnőttképzési engedély szám: E-000484/2014

Engedélyezett képzések:

Az általános szerződési feltételek elfogadása

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK
A KESZTHELYI LAKOSSÁGI CSOPORTOS KÉPZÉSEKEN

Az ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) elválaszthatatlan részét képezi a Helikon Stúdió Bt. cégjegyzékszáma : 020-06-038130, adószáma: 21919697-1-20, Felnőttképzési engedély száma: E000484/2014), és a képzésben résztvevő (a továbbiakban résztvevő) között létrejött (FELNŐTT)KÉPZÉSI SZERZŐDÉSNEK. Nem érvényes a Privát Képzés szolgáltatás esetén. A Képző lakossági csoportos képzéseire a következő általános feltételek vonatkoznak:
1. A képzések indítása
1.1 A jelentkezők képzésbe sorolása szintfelmérés és az általuk kitöltött jelentkezési lap, vagy korábbi képzésen elért eredményeik alapján történik. A jelentkezést követően a résztvevő által választott képzést az előre meghirdetett és a résztvevő által megjelölt héten elindítja, amennyiben annak létszáma eléri a képzés kezdete előtti munkanapon a meghirdetett minimum létszámot.
1.1.1. Amennyiben a képzés kezdete előtti munkanapon a kiválasztott képzésre beiratkozott résztvevők száma kevesebb, mint a meghirdetett minimum létszám, a Képző a résztvevőt bármely – a jelentkezési lapon általa megjelölt – helyszínű és időbeosztású képzésbe beoszthatja, amelyről legkésőbb a kezdést megelőző munkanapon ad tájékoztatást e-mailben vagy telefonon a résztvevőnek.
1.1.2. Ha a képzéskezdés előtti munkanapon a képzésre beiratkozott résztvevők száma nem éri el a meghirdetett minimum létszámot, a Képző a beiratkozott résztvevőknek alternatív képzési lehetőséget kínálhat fel. Erről legkésőbb a kezdést megelőző munkanapon kap tájékoztatást e-mailben vagy telefonon a résztvevő. Ilyen esetben a résztvevőnek lehetősége van átjelentkezni bármely másik megfelelő képzésre, vagy elhalasztani képzését egy későbbi időpontra. Ha az egyeztetés szóban történik, ennek eredményéről írásbeli megerősítést küld a Képző, amellyel kapcsolatban a módosítás dátumától számított három munkanapon belül élhet kifogással.
1.1.3. Ha a résztvevő a felkínált lehetőségek közül sem találna megfelelő képzést, a tandíjat a Képző visszatéríti. A megfelelő létszám hiányában meghiúsult képzéssel kapcsolatban a résztvevő nem élhet semmilyen kártérítési, kötbérfizetési vagy kamatfizetési igénnyel.
2. Térítésmentes, felnőttképzést kiegészítő tevékenységek, és azok formái
• Előzetes tudásszint felmérés
• Képzési szükségletek felmérése és képzési tanácsadás
3. A képzések helyszíne
A Képző a képzéseket a felnőttképzési szerződésben meghatározott helyszínen indítja. A képzési helyszínt legfeljebb a teljes óraszám 20%-át nem meghaladó mennyiségű óra esetében változtathatja meg a képzési helyszín településén belül.
4. A tanórák hossza
Egy tanóra: 45 perc, két vagy három tanóra között nincs szünet, 4 vagy több óra / alkalmas tanfolyamokon 90 / 135 perc után szünetet tart a Képző.
5. Meghirdetett képzéslétszám
60 órás nagycsoport: min. 8, max. 12 fő, 30 órás kiscsoport: min. 4 fő, max. 5 fő.
6. Oktatási napok – állami ünnepek
A tervezett oktatási napokat (ütemezés) a felnőttképzési szerződés tartalmazza. Az állami ünnepekre eső oktatási napokon tanítás nincs, a pótlás időpontját az oktató egyezteti a résztvevőkkel. A felnőttképzési szerződésben rögzített képzési időpontoktól eltérés kizárólag a Képző és a képzettek közös megegyezésével lehetséges.
7. Szintfelmérés
Az előzetes tudásszint felmérés a Képző által térítésmentesen nyújtott felnőttképzést kiegészítő tevékenység, melyen a résztvevő köteles részt venni képzésre való jelentkezés előtt (kivétel a teljesen kezdő résztvevők és a Képző korábbi képzésének régi résztvevői, amennyiben az utolsó sikeresen elvégzett képzés befejező időpontja és az új képzés kezdete között nem telt el több, mint 6 hónap). Ha a résztvevő által sikeresen elvégzett utolsó képzés legfeljebb 6 hónappal a jelentkezést megelőzően zárult le, a jelentkező kérheti, hogy ne az utolsó képzés eredménye alapján kerüljön besorolásra, hanem szintfelmérés alapján (ez esetben részt kell vennie szintfelmérésen).
8. Szintváltoztatás
Ha a résztvevő oktatója a képzés első időszakában úgy ítéli meg, hogy meglevő tudása lényegesen eltér a szintfelmérés eredményétől, a megfelelő szintű tanfolyamra irányíthatja. Az átirányításra a megkezdett modul óraszámának első 10%-áig van lehetőség, amennyiben a résztvevő ezt kéri az ügyfélszolgálattól. A szerződés módosításához az oktatótól kapott átirányítási lapot is be kell mutatni a Képző ügyfélszolgálatának.
9. A tananyag biztosítása
A Képző a képzéseken szükséges nyelvkönyveket, szótárakat és egyéb tananyagokat ügyfélszolgálati irodáiban árusítja pénztári órákban.
10. A megszerezhető kompetencia és az elsajátítható tananyag
A SZERZŐDÉS mellékleteként átadott, aktuális tanévre vonatkozó „Képzési tájékoztató” c. kiadvány ad tájékoztatást a képzésen megszerezhető kompetenciáról és az elsajátítható tananyagról
11. Teljesítmény ellenőrzés, értékelés, tanúsítvány
A képzés időtartama alatt az oktató jelenléti ívet vezet és értékelést ad a résztvevő fejlődésével kapcsolatban. Az értékelés kiterjed az órai jelenlétre, aktivitásra, nyelvi készségekre és szintre. Az értékelést a képzés végén átadott „Egyéni teljesítményértékelő lap” tartalmazza.
„C” KÖRÖS NYELVI KÉPZÉSEK:
angol, német, orosz, magyar nyelvek:
Tanúsítvány: Tanúsítvány kiadható, ha a részvételi arány a nyelvi képzés felnőttképzési szerződésben megjelölt óraszámának -támogatott képzés esetén valamennyi modul vonatkozásában- minimum 80 %-a és a záróvizsga minősítése „megfelelt”. Amennyiben a képzésben résztevő a Tanúsítványt a képzés zárását követő 8 napon belül nem vette át, a Képző azt postán küldi el.
Igazolás nyelvi képzésen való részvételről: Igazolás nyelvi képzésen való részvételről akkor adható ki, ha a részvételi arány a nyelvi képzés felnőttképzési szerződésben megjelölt óraszámának -támogatott képzés esetén valamennyi modul vonatkozásában- minimum 80 %-a és a záróvizsga minősítése „nem megfelelt”.
„FKTV hatályán kívül” szervezett képzések:
Amennyiben a képzés az FKTV hatályán kívül kerül megvalósításra, a képzés eredményes elvégzéséről igazolás (Igazolás a képzés sikeres elvégzéséről) állítható ki. Kiadásának feltétele: legalább 60%-os részvételi arány és sikeres záróvizsga (amennyiben volt ilyen).
12. Záróvizsga
A résztvevő teljesítményének ellenőrzése és értékelése engedélyezett „C” körös nyelvi program esetén modulonként, szóbeli és/vagy írásbeli záróvizsgával történik, amelynek 60%-os teljesítése számít sikeres vizsgának. A nyelvvizsgára felkészítő képzések záróvizsgája a képzés tematikájának megfelelő próbanyelvvizsgából áll és annak értékelése képezi a résztvevő teljesítménye értékelésének alapját.
FKTV hatályán kívüli program esetén a résztvevő teljesítményének ellenőrzése és értékelése a tanfolyam végén szóbeli és/vagy írásbeli záróvizsgával történik.
13. A képzési díj tartalma
A képzésdíj tartalmazza a választott képzés tanóráinak- a 11-12. pontban meghatározott záróvizsgának- és a tanúsítványoknak a díját, de nem tartalmazza a tananyag költségét, valamint az esetleges pótvizsga díját.
14. Kedvezmények
Általánosságban egy képzésre csak egy kedvezmény vehető igénybe.
14.1 Állandó kedvezmények
14.1.1 Törzsvásárlói kedvezmény
A résztvevő jelentkezéskor törzsvásárlói kártyát kap, amely tartalmazza a résztvevő azonosító számát. További képzésekre való jelentkezés esetén a résztvevő a törzsvásárlói kártyán meghatározott feltételek szerinti kedvezményben részesül. A törzsvásárlói kártya visszavonásig érvényes. A törzsvásárlói kedvezmény a képzés mindenkori listaárából kerül levonásra, a meghirdetett egyéb kedvezményekkel nem összevonható, az akciósnak hirdetett árakhoz nem kapcsolható.
14.2 Egyéb kedvezmények
A Képző időszakosan meghirdetett egyéb kedvezményeinek feltételei az akciós felhívásokban található és a meghirdetett feltételek szerint érvényesek.
14.3 Kedvezmények visszavonása, elvesztése
Ha a képzésben résztvevő fizetési késedelembe esik a részletfizetés tekintetében, a késedelemmel érintett, és a további részletek tekintetében egyaránt elveszíti minden kedvezményre való jogát, a képzési díj lista ár szerinti részletét kell befizesse, továbbá a 15. pontban felsorolt ingyenes szolgáltatásokban való részvétel lehetősége is megszűnik számára.
15. Tájékoztatás
A résztvevő a képzés pontos paramétereiről jelentkezéskor a Képző írásos visszaigazolásában, illetve a felnőttképzési szerződésben kap írásbeli tájékoztatást. A képzését érintő egyéb kérdésekről résztvevői körlevélben postai / elektronikus úton, személyesen vagy telefonon ad a Képző ügyfélszolgálata tájékoztatást.
16. Tájékoztatás adatkezelésről
Résztvevő tudomásul veszi, hogy a képzésben való részvételhez az adatkezelés kötelező. A jelen jelentkezési lap kitöltése alapján létrejövő szerződésben meghatározott adatait, továbbá a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény 21. § (1) bekezdésében meghatározott egyéb adatait Képző Intézmény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásai, valamint az Európai Parlament és a Tanács 2016. április 27-i (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szerint kezelheti. Az adatok statisztikai célra felhasználhatók és statisztikai célú felhasználásra személyazonosításra alkalmatlan módon átadhatók. Az adatokat államháztartási vagy európai uniós források igénybevételének és felhasználásának ellenőrzése céljából az e támogatásokat ellenőrző szervek számára továbbítani kell. Ezen túlmenően Képző Intézmény Résztvevő személyes adataihoz kizárólag a képzés megvalósításának ellenőrzésére feljogosított szervek számára nyújt hozzáférést. Résztvevő adatait a Képző Intézmény az Adatkezelési Tájékoztatójában foglaltak szerint tartja nyilván és kezeli. Résztvevő jelen szerződés aláírásával kijelenti, hogy Képző Intézmény megfelelő tájékoztatást nyújtott a személyes adatai kezelésének céljáról, módjáról, tárolásáról, megőrzéséről, valamint a személyes adataival kapcsolatos jogairól.
17. Jelentkezés a következő képzésre
A résztvevő a következő képzésre a Képző ügyfélszolgálatán jelentkezhet egyénileg, a képzés díjának, vagy annak első részletének befizetésével.
18. A szerződés felbontása a Képző részéről
A Képző jelen szerződést azonnali hatállyal felbonthatja, amennyiben a résztvevő magatartásával jelentős mértékben veszélyezteti a képzés sikeres megtartását, hiányzásának mértéke meghaladja az 50%-ot, vagy a Képző oktatási helyszínében, annak berendezésében neki felróhatóan kárt okoz, és azt nem téríti meg, vagy a képzés idején és helyén a BTK-ba ütköző cselekményt követ el, vagy a képzés helyszínére vonatkozó tűzrendészeti / egészségügyi előírásokat nem tartja be. A Képző ezen indokok alapján történő szerződésbontása esetén tandíj visszatérítésére nincs mód, a Képző követelheti kárának megtérítését.
19. A résztvevő elállási joga
20.1. A jelentkezést követően, a (felnőtt)képzési szerződés aláírása előtt a Képző érdekkörén kívül eső okból történő visszamondás esetén a Képző a képzési díj egy havi összegét, legfeljebb a minimálbér 20%-ának megfelelő összeget kezelési költségként visszatart. Amennyiben a lemondásra nem személyesen, a Képző ügyfélszolgálatán kerül sor, a lemondás csak írásos formában válik érvényessé. Az írásbeli lemondást a képzés kezdetéig el kell juttatni a Képző azon ügyfélszolgálata részére, ahol a jelentkezés történt:
Helikon Stúdió Bt.,Keszthely, Deák F.u.28.: info@helikonstudio.hu
20.2. A (felnőtt)képzési szerződés aláírását követően Képző elállási jogot Résztvevő számára nem biztosít, a teljes képzési díjra jogosult, kivéve ha a résztvevő az első képzési alkalommal elégedetlen oktatója munkájával és ezt jelzi a képzés második foglalkozása előtt az ügyfélszolgálatnak, továbbá amennyiben az ezzel kapcsolatos kérdőívet kitöltve átadta az ügyfélszolgálatnak, az első foglalkozáson végig jelen volt: a teljes befizetett tandíjat visszakérheti. Ilyen okból kizárólag személyesen, ügyfélszolgálatunkon kérhető a tandíj visszatérítése. A második foglalkozás megkezdése után nincs mód ilyen okból képzési díj visszatérítésre.
20. Képző elállási joga
Amennyiben a már elindított képzésben a befizető résztvevők létszáma a meghirdetett minimum csoportlétszám alá csökken, a Képző jogosult a képzést megszüntetni. Ilyen esetben az előre befizetett, még fel nem használt tandíj időarányos részét a résztvevőnek visszatéríti.
21. Halasztási lehetőség
Halasztásra vonatkozó kéréssel a résztvevő legkésőbb a képzés óraszámának 15%-ig órájáig fordulhat a Képző ügyfélszolgálatához. A halasztási kérelem benyújtásakor a Képző 5000 Ft külön eljárási díjat számít fel. A Képző a halasztó résztvevő részére az elhalasztott képzés árának megfelelő összegű vouchert ad ki, amely a kiadástól számított 365 napon belül használható fel. A Képző azonban nem garantálja, hogy az eredetileg választott szintű, időbeosztású és árú képzésre be tudja iskolázni a halasztó résztvevőt későbbi képzésein. A halasztási lehetőség mindenképp elvész, ha a voucherben megadott határidőig nem kerül felhasználásra, függetlenül attól, hogy a Résztvevő nem kívánta, vagy nem tudta azt igénybe venni; vagy a Képzőnek nem állt módjában a felhasználás lehetőségét biztosítani. A vouchert a Képző az adott képzés indítását megelőző utolsó munkanapon váltja be a szabadon maradt helyek függvényében. A külön eljárási díjat a Képző visszatéríti, amennyiben a halasztó résztvevő nem tudja, vagy nem kívánja a vouchert felhasználni a kiadástól számított 365 napon belül, és erről írásban nyilatkozik a Képző részére. A voucher lejártát követően nincs mód a külön eljárási díj visszatérítésére sem. A vouchert kizárólag a halasztó résztvevő veheti igénybe.
22. Más szolgáltatás igénybe vétele
A Résztvevő a képzés 4. órájáig kérheti Privát Képzés szolgáltatás igénybe vételét a csoportos képzés helyett. Szolgáltatásváltáskor olyan óraszámú bérletet választhat a résztvevő, amelynek ára a csoportos tanfolyam képzési díját (részletfizetéses listaár) minimum 20000 Ft-al meghaladja. A bérlet ára és a korábban megkezdett csoportos tanfolyam képzési díja közötti különbözetet a lehetőséggel élni kívánó résztvevőnek minden esetben ki kell egyenlíteni. A képzés 9. óráját követően nincs lehetőség eltérő típusú szolgáltatás igénybe vételére.
23. Számla vevő módosítása
A számla kiállításának napját kivéve nincs lehetőség a számla vevőjének megváltoztatására és új számla kiállítására.
24. Az ÁSZF, a SZERZŐDÉS és a Képzési tájékoztató kapcsolata
Amennyiben az ÁSZF-ben meghatározott feltételek és a résztvevő által aláírt (felnőtt)képzési szerződés feltételei egymásnak ellentmondanának, a (felnőtt)képzési szerződésben meghatározott feltételek tekintendők érvényesnek. Amennyiben a Képzési tájékoztatóban közölt információk ellentmondanak az ÁSZF-ben meghatározott feltételeknek, az ÁSZF feltételei tekintendők érvényesnek.
25. Tűzvédelmi és egészségügyi előírások
A képzésben résztvevő a felnőttképzési szerződés aláírásával elismeri, hogy megismerte a képzés helyszínére érvényes tűzvédelmi és egészségügyi szabályokat.
26. Panaszok kezelése
A képzésben résztvevő a képzéssel kapcsolatos panaszával az ügyfélszolgálathoz fordulhat. Amennyiben nem nyer kielégítő megoldást panasza 5 munkanapon belül, a Képző lakossági tanfolyamok üzletágvezetőjéhez fordulhat panaszával. Amennyiben a Képző a résztvevő panaszát a résztvevő számára nem kielégítő módon orvosolja, résztvevő a Képző felügyeleti szervéhez, a Fogyasztóvédelmi Főfelügyelethez fordulhat.

Lélekné Ivony Zsófia
Ügyvezető igazgató

Kelt: 2020.05.16.